Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 25, 2020

”Den språkfattige blir hämmad i sin sociala kontakt med andra (vilket leder till isolering och ensamhet). Förmågan att utvecklas intellektuellt och emotionellt reduceras; p g a den språkliga otillräckligheten kan man inte inhämta och bearbeta kunskaper, analysera problem, argumentera och ifrågasätta på det sätt som man annars skulle kunna. Detta leder till mindre möjligheter att skapa sig en position i samhället (sämre jobb e t c). Eftersom den språkfattige inte kan eller vågar använda sitt språk i många situationer, avhänder han/hon sig många möjligheter att politiskt, ekonomiskt och kulturellt påverka och förbättra sin egen situation. I stället blir det de språkligt avancerade, som också besitter kunskaperna och den sociala prestigen, som ensamma får utöva den politiska, ekonomiska och kulturella makten. Den språkfattige tvivlar på sig själv och sina möjligheter i samhället. Han kan känna sig utestängd och kanske inte så sällan rent desperat.”

(Per Linell: Människans språk, s 45)

Vad betyder det att ha ett rikt språk? Hur påverkas människan av det och vad händer med den språkfattige? 

I en hotellobby i Göteborg träffar jag Per Linell, professor emeritus, för att tala om Människans språk. 

Trevlig lyssning!