Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 2, 2019

Det är generellt svårt att få till likvärdiga bedömningar. Svensk skola har mellan Lgr 62 och Lpo 94 inte ägnat sig åt att göra professionella bedömningar eftersom det inte fanns något krav på det i låg- och mellanstadiet - där fanns bara direktiv i läroplan vad som skulle läras ut av skolan. På högstadiet sattes relativa betyg som inte hade något med inlärda kunskaper att göra utan styrdes av en normalfördelningskurva - oavsett vad eleverna kunde. Med Lpo 94 kom kraven på att lärarna skulle definiera elevernas inlärda kunskaper. Noll fortbildning gavs och avstämningen var lagd i årskurs 5 och 9, senare även i årskurs 3. Lgr 11 omöjliggjorde en likvärdig bedömning, dels genom att noll fortbildning gavs vid implementeringen och dels på grund av det oerhört abstrakta kursplanen.

Bo Sundblad är i botten läsforskare men har arbetat mycket med bedömnings- och betygsfrågor. Hur ska man tänka vid bedömning och betygssättning när styrdokumenten är så luddigt formulerade? Hur ska man tänka med likvärdigheten? 

I detta avsnitt diskuterar Bo Sundblad problematiken kring betyg och bedömning.

Trevlig lyssning!